MONTEREY VS PLAINVIEW GIRLS AND BOYS PHOTOS - jason pearson